Pojištění malých a středních stavebních firem

Pojištění malých a středních stavebních firem

Dnes a denně dochází na stavbách k  událostem, které mohou zapříčinit vznik nemalých škod. Není také divu, vždyť stavební aktivity patří mezi náročné a rizikové činnosti. Sami dobře víte, že je dobré stavět na pevných základech. Nenechávejte proto věci náhodě a nedopusťte, aby se vaše firma složila jako domeček z karet. Využijte komplexního pojistného programu pro stavební firmy, který obsahuje následující pojištění:

 • rámcová pojistná smlouva na pojištění stavebně montážních rizik
 • pojištění majetku 
 • pojištění odpovědnosti

Rámcová pojistná smlouva na pojištění stavebně montážních rizik 

Všechny Vámi realizované stavební nebo rekonstrukční zakázky během roku lze nyní pojistit v jednoduché rámcové smlouvě. Mezi hlavní výhody této smlouvy patří: výše krytí a výpočet pojistného vycházející z ročního obratu firmy (objemu zakázek), jednotlivé zakázky není nutné nahlašovat, v případě překročení předpokládaného objemu zakázek je pojistné doúčtováno až na konci roku, zvýšení bonity Vaší firmy v očích potenciálních klientů.

Pojištění stavebních a montážních rizik kryje:

 • živelní škody – např. požár, výbuch, úder blesku, vichřici, krupobití, záplavu, povodeň, pády stromů nebo stožárů, vodovodní škody apod.
 • provozní škody – např. poškození nebo zničení budovaného díla nárazy, pády předmětů, jeřábů, zdvíhaných břemen, nedbalostí pracovníků či úmyslným poškozením, škody v důsledku vadně provedené práce
 • odcizení
 • škody na stavebních nebo jiných strojích používaných na staveništi - bagry, jeřáby, grejdry, rypadla, výtahy..., a to jak vlastních, tak i zapůjčených. 
 • škody na okolním majetku
 • škody způsobené přepravou po staveništi
 • škody způsobené během záručních oprav
 • škody na skladovaném materiálu na staveništi

Pojištění majetku

Majetek jako jsou budovy, kanceláře, sklady, dílny, vybavení nemovitostí, sklady materiálu, stroje, přístroje, nářadí, zařízení staveniště (stavební buňky, instalované lešení), materiál na stavbě, věci v motorových vozidlech lze v jedné pojistné smlouvě chránit proti:

 • živelním škodám
 • odcizení
 • mechanickým poškozením strojů
 • vnitřním poruchám strojů
 • all risk poškození elektroniky

Pojištění odpovědnosti

V souvislosti se stavební činností, rekonstrukcí nebo činností strojů velmi často dochází i ke škodám způsobeným třetím osobám. Česká pojišťovna proto také nabízí přiměřenou ochranu pro rizika vyplývající z odpovědnosti za škodu. Nejde jen o náhradu škody způsobené někomu jinému, také v případném soudním procesu pojišťovna vystupuje na vaší straně a neoprávněné nároky třetích stran odmítne. Pojištění odpovědnosti stavební firmy pokrývá škody:

 • poškození sousedních nemovitostí a majetku
 • na podzemním a nadzemním vedení
 • způsobené pádem lešení, pracovního náčiní atd.
 • na zdraví a majetku třetích osob

Výhody pojistného programu pro malé a střední firmy

 • komplexní krytí rizik stavební firmy
 • veškerá stavební činnost je pojištěna jednoduchou pojistnou smlouvou pouze na základě odhadu ročního objemu zakázek
 • pojištění vlastního majetku a odpovědnosti na dobu neurčitou