Pojištění měst a obcí

Česká pojišťovna nabízí krajům, městům, městysům, obcím a organizacím jejichž jsou zakladatelem (jinak také municipality) komplexní program pojistné ochrany, zahrnující pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, přizpůsobený specifickým nárokům municipalit, pojištění finančních a zemědělských rizik, možnost bezpečného investování do konzervativních fondů a poradenství pro oblast čerpání dotací ze strukturálních fondů EU.

 

V rámci programu pro města a obce můžete sjednat:

Program dále zahrnuje poskytované služby:

 
Pojištění movitého i nemovitého majetku:

Vedle základních majetkových pojištění je pro města a obce připravena možnost:

 • výběru pojistných nebezpečí a limitů plnění dle individuálních potřeb
 • sjednání odlišných spoluúčastí pro jednotlivá pojistná nebezpečí
 • sjednání strojního pojištění pro malou zemědělskou techniku a mechanizaci včetně rizika krádeže
 • automatického připojištění nově pořízených elektronických zařízení do souboru elektroniky bez nutnosti předchozího oznámení pojišťovně
 • pojištění obecního rozhlasu, rozvodu internetových sítí, orientačních značení, vybavení pěších zón a dalších speciálních požadavků
 • pojištění nárazu dopravního prostředku
 • pojištění vandalismu pro zjištěného a nezjištěného pachatele
 • možnost sjednání nestandardních pojištění podle potřeb klienta
 
Pojištění odpovědnosti za škodu:

Odpovědnost krajů, měst nebo obcí za škodu vyplývající ze zákonů č.128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Zároveň města a obce odpovídají za škody na zdraví a majetku třetích osob, které způsobí provozováním podnikatelské činnosti. Rozsah pojištění odpovědnosti tedy především nabízí:

 • pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetích osob
 • pojištění odpovědnosti obce jako zřizovatele městské policie
 • pojištění odpovědnosti obce za škody způsobené osobami vykonávajícími obecně prospěšné práce
 • pojištění odpovědnosti obce jako zaměstnavatele za škody na věcech zaměstnanců
 • pojištění za škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným postupem ve smyslu zákona č.82/1998 Sb.
 • vyloučení možnosti přechodu práv na starosty (primátory, hejtmany) nebo členy zastupitelstev
 • možnost pojištění dalších subjektů do pojistné smlouvy obce (např.provozovny, školy aj.)
 • pojištění křížové odpovědnosti
 • odpovědnost správce komunikace a správu nemovitosti
 • odpovědnost poskytovatele sociální péče

Pojištění odpovědnosti za škodu lze také rozšířit o pojištění finančních škod, regresů zdravotních pojišťoven při pracovním úrazu a pojištění škod na věcech převzatých a užívaných.

 

Zemědělské pojištění

Pojistný program pro města a obce nezapomíná ani na zemědělské pojištění. Součástí této nabídky je:

 • pojištění městských a obecních lesů na riziko "POŽÁR a VICHŘICE"
 • pojištění okrasných výsadeb
 • pojištění okrasných dřevin
 • pojištění rostlin ve sklenících a fóliovnících i na riziko vandalismus
 • pojištění lesních školek i na riziko okus zvěře a mráz
 • pojištění zvířat v zájmovém chovu
Dotační poradenství

Česká pojišťovna se stala pro období 2007 – 2009 finančním manažerem státu pro výplatu dotací ze strukturálních fondů EU. V rámci nabídky pro města o obce vás bezplatně provedeme celým dotačním procesem od nalezení vhodného dotačního titulu po výplatu dotace včetně pomoci při jejím udržení. Více o možnostech čerpání dotací z fondů EU.

 
Nabídka ČP Investu

Prostřednictvím dceřiné společnosti ČP Invest vám nabízíme navržení optimálního investičního portfolia, které zhodnotí volné finančních prostředky vašeho města nebo obce.

 • sestavení individuálního portfolia přímo na míru vašemu městu nebo obci
 • bezpečné investování do konzervativních fondů
 • VIP informační servis prostřednictvím osobního investičního poradce
 • rychlý přístup k penězům – do 7 dnů

Další informace naleznete na webových stránkách ČP Investu.